Meldplicht nieuwe zorgaanbieders (WTZa)

Meldplicht nieuwe zorgaanbieders (WTZa)

Begin 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel (nr. 34767) Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) aangeboden. Hieraan is voorafgegaan een internetconsultatie. Doel van de wet is verbetering van het toezicht van de IGZ op nieuwe zorgaanbieders en bewustwording van de nieuwe zorgaanbieders van de (kwaliteits-)eisen waaraan zij dienen te voldoen bij aanvang van de zorgverlening.

 

Toelichting
Insteek van de nieuwe wet is dat alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz te maken krijgen met een meldplicht voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Verder wordt de reeds bestaande WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) toelatingsplicht gewijzigd. Met de WTZa wordt beoogd een nieuw systeem in het leven te roepen ter vervanging van het systeem van de toelating van de WTZi.  

 

Meldplicht
Nieuwe zorgaanbieders worden in het kader van de nieuwe meldplicht gewezen op de (wettelijke) kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Met de meldplicht wordt gewaarborgd dat de nieuwe zorgaanbieder vooraf kennis heeft genomen van de eisen betreffende kwaliteit van zorg. Nieuwe zorgaanbieders moeten via een digitaal CIBG portal een vragenlijst invullen met daarin vragen over de organisatie van de zorgaanbieder en de eisen betreffende de kwaliteit van de zorg. De meldplicht is eenmalig en geldt alleen voor nieuwe zorgaanbieders. De meldplicht geldt dus niet voor bestaande zorgaanbieders. Vervolgens wordt IGZ geacht in een vroeg stadium de kwaliteit van de zorgaanbieder te (kunnen) beoordelen.

 

Vergunningsplicht
De toelatingsprocedure uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) komt te vervallen. Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of een omvang hebben van meer dan 10 zorgverleners, moeten voortaan beschikken over een toelatingsvergunning. Niet alleen wordt getoetst op eisen met betrekking tot een transparante en ordelijke bestuursstructuur en bedrijfsvoering, maar ook Рen dat is nieuw Рop eisen  met betrekking tot een goede kwaliteit van zorg.

 

Advies RvS
Zoals gebruikelijk heeft voor indiening van het wetsvoorstel de Raad van State (RvS) advies uitgebracht. Kort samengevat:

 • Is de reikwijdte van de meldplicht niet te ruim?
  • koppeling met Wkkgz is niet geschikt voor bepalen bereik WTZA.
  • RvS zit op lijn van afbakening: voor welke (risicovolle) verrichtingen door zorgaanbieders heeft de meldplicht toegevoegde waarde?
  • veel startende en kleine of solistisch werkende zorgaanbieders zullen onder de meldplicht komen te vallen. Gaat IGZ in de praktijk aan de voorkant wel echt toezien op de kwaliteit van de zorgaanbieders?
 • Is de reikwijdte van de vergunningsplicht niet te ruim?
  • koppeling met Wkkgz is niet geschikt voor bepalen bereik WTZa.
  • Ook hier zit RvS zit op de lijn van afbakening: voor welke (risicovolle) verrichtingen door zorgaanbieders heeft de vergunningsplicht toegevoegde waarde?
  • WTZi: een groot deel van de zorgaanbieders wordt van rechtswege toegelaten.
  • Past de vergunningsplicht en de daaraan verbonden toetredingseisen wel vrij verkeer van diensten?

Slot
Wanneer de WTZa wordt aangenomen komt er een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders en een vergunningsplicht voor instellingen die medisch specialistische zorg aanbieden of waar meer dan 10 zorgverleners werken. Vergelijkbaar met de WTZi toelatingsprocedure, maar dan uitgebreid met een kwaliteitstoets.

By | 2017-09-12T12:52:19+01:00 12 september 2017|Geen categorie|0 Reacties

Reageren